July 25th, 2014: Mekagojira no Gyakushu aka Terror of Mechagodzilla

Terror of Mechagodzilla

Continue reading

July 17th, 2014: Godzilla vs. Megalon

Godzilla vs. Megalon

Continue reading

July 4th, 2014: The Bay (2012)

The Bay

Continue reading

June 30th, 2014: Dredd (2012)

Dredd

Continue reading

June 24th, 2014: Invasion of the Saucer Men

Continue reading

July 22nd, 2014: The World’s End (2013)

The World's End

Continue reading

June 19th, 2014: The Rocky Horror Picture Show (1975)

The Rocky Horror Picture Show

Continue reading

June 13th, 2014: Black Friday (1940)

Black Friday

Continue reading